Anna Choińska

Regulamin warsztatów

Regulamin udziału w warsztatach
organizowanych przez
Instytut na Rzecz Pojednania w Rodzinie Anna Choińska

 1. Organizatorem warsztatów jest firma Robert Choiński Chiron (NIP 8941496185) a całość informacji jest publikowana na stronie internetowej www.choinska.com.pl.
 2. Zapisy dokonywane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie danego warsztatu. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator potwierdzi mailem dostępność miejsca na wybranym warsztacie.
 3. Wpłata i zwrot zadatku:
  1. Po otrzymaniu informacji zwrotnej, potwierdzającej dostępność miejsca na warsztacie uczestnik zobowiązany jest do wpłaty zadatku w terminie najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem warsztatu.
  2. Wpłaty zadatku należy dokonać przelewem na konto wskazane na stronie warsztatu. Pozostałą część opłaty należy dokonać przelewem lub gotówką przed rozpoczęciem zajęć.
  3. Dokonanie terminowej wpłaty gwarantuje uczestnikowi miejsce na warsztacie.
  4. Zwrot zadatku: w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia warsztatu (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej mailem na adres biuro@choinska.com.pl) uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej zadatku w całości. Zwrot zostanie dokonany na konto, z którego dokonano wpłaty.
  5. W przypadku otrzymania oświadczenia o rezygnacji z warsztatu w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem warsztatu zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Rachunek:
  1. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie rachunku drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
  2. Osoby, które będą oczekiwały na wystawienie rachunku za usługę szkoleniową w tytule przelewu powinny podać numer NIP firmy. Od stycznia 2020 nie ma możliwości wystawienia rachunku / faktury do paragonu nie zawierającego numeru NIP.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatu w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak m.in.: zdarzenie noszące cechy siły wyższej czy choroba prowadzącego. W przypadku odwołania warsztatu przez prowadzącego i/lub organizatora zadatek wniesiony za warsztat zostanie zwrócony w całości na konto podane przez Uczestnika.
 6. Koszt udziału w warsztacie obejmuje tylko i wyłącznie uczestnictwo w warsztacie i nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.
 7. RODO:
  Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – RODO, Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez www.choinska.com.pl w celu organizowania i realizacji warsztatu. Podane przez uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą warsztatu i informowania o ofercie. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.choinska.com.pl
 9. Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.choinska.com.pl