Regulamin warsztatów

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Annę Choińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Anna Choińska z siedzibą we Wrocławiu (54-129) przy ul. Ludwika Idzikowskiego 26/20, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej NIP: 915 149 61 85 (dalej: Organizator).
 2. Szczegółowe informacje o warsztatach znajdują się na stronie internetowej www.choinska.com.pl.
 3. Uczestnikiem warsztatu jest osoba zgłoszona do udziału w warsztatach.
 4. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić warsztaty zgodnie z ofertą i zapewnić Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych (zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba osoby prowadzącej warsztaty etc.). W przypadku odwołania warsztatu przez prowadzącego i/lub organizatora zadatek wniesiony za warsztat zostanie zwrócony w całości na konto podane przez Uczestnika.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów warsztatów oraz do zmiany osoby prowadzącej warsztaty w każdym czasie.

§ 2
Zgłoszenia na warsztaty

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach następuje przez zakupienie warsztatu przez stronę internetową www.choinska.com.pl.
 2. Po dokonaniu zakupu warsztatu Organizator potwierdza miejsce w warsztatach przez informację zwrotną wysłaną przez e-mail.
 3. Dokonanie wpłaty gwarantuje Uczestnikowi uczestnictwo w warsztatach.
 4. Zgłoszenie na warsztaty jest wiążącą umową oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków przez Uczestnika.
 5. Koszt udziału w warsztacie obejmuje wyłącznie uczestnictwo w warsztacie i nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu ani wyżywienia.

§ 3
Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach

 1. Zwrot całości kwoty za warsztat przysługuje w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia warsztatu. Zwrot zostanie dokonany na konto, wskazane przez Uczestnika.
 2. Za datę rezygnacji z Warsztatów uznaje się datę wpływu oświadczenia w formie pisemnej mailem na adres instytut@choinska.com.pl
 3. W przypadku wpłynięcia maila do Organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy. 
 4. W przypadku otrzymania oświadczenia o rezygnacji z warsztatu w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem warsztatu organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia 20% wartości wpłaconej kwoty za warsztat na koszty organizacyjne.
 5. W przypadku otrzymania oświadczenia o rezygnacji z warsztatu w terminie krótszym niż 2 dni przed rozpoczęciem warsztatu organizator zastrzega sobie prawo do  zatrzymania 100% wartości wpłaconej kwoty za warsztat na koszty organizacyjne.

§ 4
Warunki uczestnictwa w warsztatach

 1. Warsztaty nie stanowią zabiegów medycznych i nie są leczeniem w rozumieniu medycyny akademickiej. Nie są tym samym podstawą do diagnozowania i podejmowania działań medycznych.
 2. Przed rozpoczęciem warsztatu uczestnik zobowiązany jest do poinformowania prowadzącego o przyjmowaniu leków lub/i substancji psychoaktywnych. W przypadku zatajenia takiej informacji Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje.
 3. Celem przeprowadzenia warsztatów jest profilaktyka oraz wspieranie Uczestnika w jego powrocie do zdrowia zarówno fizycznego, jak i duchowego. Ponadto, daje Uczestnikowi dodatkowo informację na temat jego sytuacji z punktu widzenia systemu rodzinnego oraz mając na uwadze zaburzenia w obrębie podstawowych więzi i relacji.
 4. Prowadzący zastrzega sobie prawo, w sytuacji mogącej mieć wpływ na proces pracy grupowej lub stanowiącej jakiejkolwiek zagrożenie, do poproszenia uczestnika o czasowe opuszczenie warsztatu.
 5. Prowadzący zastrzega sobie prawo do łączenia metod prowadzenia warsztatu w ramach jednej sesji i/lub warsztatu. Decyzja o sposobie pracy z uczestnikiem może być podjęta na podstawie wcześniejszego wywiadu na temat jego stanu zdrowia, aktualnej sytuacji życiowej, liczby odbytych szkoleń i/lub warsztatów terapeutycznych w charakterze uczestnika (z naciskiem na pracę własną) oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego.
 6. Decyzję o udziale w spotkaniach (sesje indywidualne i/lub warsztaty) każdy uczestnik podejmuje dobrowolnie.

§ 5
Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w celu realizacji warsztatu. Podane przez uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą warsztatu i informowania o ofercie. 
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.

§ 6
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zezwolenia na korzystanie z jego wizerunku w celu umieszczenia zdjęć z wydarzenia w relacji lub materiałach promujących.
 2. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na wykorzystanie wizerunku w każdym momencie.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.choinska.com.pl.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Warsztatach będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Szkolenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Warsztatów.
 6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Warsztatami, jak również w miejscach zakwaterowania.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.choinska.com.pl.
 8. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.choinska.com.pl.

Zapraszamy na bloga

"Słowa otwierają szczeliny umysłu i serca.
Są w służbie wglądów, olśnień i uświadomień.
Korzystaj z tego, czym się tutaj dzielę, do woli.
Pomnażaj je w Twoim życiu z radością"

Anna Choińska

© 2024 Anna Choińska. Technologia Hedea.pl. Kreacja Wiktoria Czarnecka.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Wróć do sklepu