Anna Choińska

Regulamin Szkoły

Regulamin Szkoły Nowej Świadomości

 1. Koncepcja i sposób prowadzenia zajęć oparte są na autorskiej metodzie Anny Choińskiej będącej wynikiem doświadczeń własnych zgromadzonych podczas studiów, warsztatów, szkoleń, sesji indywidualnych, superwizji oraz badania literatury tematu. Główny nurt obejmuje prace takich nauczycieli jak: Bert Hellinger, Jirina Prekop, Gerhard Walper, Wolfgang Deusser, Heiko Hinrichs, Guenter Schricker, Ilse Kutschera, M.V von Kibed oraz Andrea Drohla, Foster Perry & Kristos Tsompanelis.
 2. Szkoła Nowej Świadomości składa się z 10 modułów głównych i 2 modułów superwizyjnych dla zainteresowanych , które obejmują wskazane na stronie www.choinska.com.pl bloki tematyczne.
 3. Zaliczenie Szkoły Nowej Świadomości Anna Choińska obejmuje:
  • obecność na wszystkich modułach w cyklu*.
   *Istnieje możliwość opuszczenia w sumie 6 dni szkoleniowych z przyczyn niezależnych od uczestnika.
  • udzielenie informacji o ewentualnym udziale w dodatkowych zajęciach ustawieniowych u innych prowadzących w trakcie trwania szkoły.
  • przedstawienie interpretacji dwóch wybranych tekstów źródłowych – Bert Hellinger lub Jirina Prekop (strona A4)
  • przedłożenie opisu pracy z dwoma wybranymi klientami indywidualnymi lub opisu procesu grupowego podczas warsztatu (opis do czterech stron A4 przed zakończeniem modułu 10) osoby traktujące Szkołę jako ścieżkę osobistego rozwoju – opis zmian i wpływ zajęć na życie osobiste i lub zawodowe.
 4. Certyfikat ukończenia szkolenia zostanie wydany po zakończeniu całości szkolenia i spełnieniu warunków określonych w pkt. 3.
 5. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są poprzez formularz zamieszczony na stronie www.choinska.com.pl.
 6. Koszt modułu szkoleniowego to odpowiednio:
  • moduł 3 – dniowy 1500 zł,
  • moduł 4 – dniowy 1800 zł,
 7. Sposób zapłaty: całość lub zadatek wskazane przy module płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie do 10 dni przed rozpoczęciem modułu. Pozostałą kwotę przelewem lub gotówką przed rozpoczęciem zajęć. Wpłata zadatku rezerwuje miejsce na zajęciach.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej czy choroba prowadzącego. W takim przypadku Organizator zaproponuje inny termin realizacji szkolenia.
 9. W związku z sytuacją epidemiczną, w przypadku wystąpienia ograniczeń dot. spotkań w grupach organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia szkolenia w formie online.
 10. Zwrot zadatku: w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej mailem na adres biuro@choinska.com.pl) uczestnikowi przysługuje zwrot zapłaconego zadatku z potrąceniem kosztów operacyjnych w wysokości 40% kosztu modułu. W przypadku otrzymania oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 6 dni licząc od daty rozpoczęcia szkolenia zadatek nie podlega zwrotowi.
 11. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na otrzymanie rachunku drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 12. W związku ze zmianami dotyczącymi wystawiania rachunków do paragonów uczestnik szkolenia (który oczekuje wystawienia rachunku) ma obowiązek podać numer NIP w przelewie bankowym oraz w formularzu zgłoszeniowym
 13. W przypadku odwołania zajęć z winy prowadzącego i/lub organizatora opłata wniesiona za szkolenie zostanie zwrócona bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych na konto podane przez Uczestnika.
 14. Cena obejmuje tylko i wyłącznie opłatę za udział w szkoleniu i nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.
 15. W trakcie realizacji programu wybranych modułów udział będą brali również klienci zewnętrzni.
 16. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Z roku 1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez www.choinska.com.pl w celu organizowania i realizacji szkolenia.
 17. Podane przez uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą szkolenia i informowania o ofercie, przez www.choinska.com.pl z siedzibą w Obornikach Śląskich ul. Chopina 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 18. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.choinska.com.pl.
 19. www.choinska.com.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.choinska.com.pl.