Regulamin Szkoły Nowej Świadomości

 1. Koncepcja i sposób prowadzenia zajęć oparte są na autorskiej metodzie Anny Choińskiej będącej wynikiem doświadczeń własnych zgromadzonych podczas studiów, warsztatów, szkoleń, sesji indywidualnych, superwizji oraz badania literatury tematu. Główny nurt obejmuje prace takich nauczycieli jak: Bert Hellinger, Jirina Prekop, Gerhard Walper, Wolfgang Deusser, Heiko Hinrichs, Guenter Schricker, Ilse Kutschera, M.V von Kibed oraz Andrea Drohla, Foster Perry & Kristos Tsompanelis.
 2. Szkoła Nowej Świadomości składa się z 1 modułu wprowadzającego i 11 modułów głównych, które obejmują wskazane na stronie www.choinska.com.pl bloki tematyczne.
 3. Zaliczenie Szkoły Nowej Świadomości Anna Choińska obejmuje:
  • obecność na wszystkich modułach w cyklu*
   *Istnieje możliwość opuszczenia w sumie 5 dni szkoleniowych z przyczyn niezależnych od uczestnika,
  • przekazanie na module wprowadzającym życiorysu zawodowego (wersja skrócona cv),
  • udzielenie informacji o ewentualnym udziale w dodatkowych zajęciach ustawieniowych u innych prowadzących w trakcie trwania szkoły,
  • przedstawienie interpretacji trzech wybranych tekstów źródłowych (strona A4, po modułach 3, 6, 9),
  • przedłożenie opisu pracy z dwoma wybranymi klientami indywidualnymi lub opisu procesu grupowego podczas warsztatu (opis do czterech stron A4 przed zakończeniem modułu 10).
 4. Certyfikat ukończenia szkolenia zostanie wydany po zakończeniu całości szkolenia i spełnieniu warunków określonych w pkt. 3.
 5. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są poprzez formularz zamieszczony na stronie www.choinska.com.pl.
 6. Koszt modułu szkoleniowego to odpowiednio:
  • moduł wprowadzający 350 zł,
  • moduł 2 - dniowy 1000 zł,
  • moduł 3 - dniowy 1550 zł,
  (wystawiamy rachunek – nie wystawiamy faktury VAT).
 7. Sposób zapłaty: całość lub zaliczka wskazana przy module płatna przelewem na rachunek bankowy w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem modułu. Pozostałą kwotę przelewem lub gotówką przed rozpoczęciem zajęć. Wpłata zaliczki rezerwuje miejsce na zajęciach.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej czy choroba prowadzącego. W takim przypadku Organizator zaproponuje inny termin realizacji szkolenia.
 9. Zwrot zaliczki: w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej mailem na adres biuro@choinska.com.pl) uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki z potrąceniem kosztów operacyjnych w wysokości 40% kosztu modułu. W przypadku otrzymania oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 6 dni licząc od daty rozpoczęcia szkolenia opłata nie podlega zwrotowi.
 10. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na otrzymanie rachunku drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 11. W związku ze zmianami dotyczącymi wystawiania rachunków do paragonów uczestnik szkolenia (który oczekuje wystawienia rachunku) ma obowiązek podać numer NIP w przelewie bankowym oraz w formularzu zgłoszeniowym
 12. W przypadku odwołania zajęć z winy prowadzącego i/lub organizatora opłata wniesiona za szkolenie zostanie zwrócona bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych na konto podane przez Uczestnika.
 13. Cena obejmuje tylko i wyłącznie opłatę za udział w szkoleniu i nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.
 14. W trakcie realizacji programu wybranych modułów udział będą brali również klienci zewnętrzni.
 15. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Z roku 1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez www.choinska.com.pl w celu organizowania i realizacji szkolenia.
 16. Podane przez uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą szkolenia i informowania o ofercie, przez www.choinska.com.pl z siedzibą w Obornikach Śląskich ul. Chopina 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 17. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.choinska.com.pl.
 18. www.choinska.com.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.choinska.com.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone